दुई मध्ये एक अगुवा कुसुन्डा भाषा वक्ताको मृत्युसंगै विश्वको मातृभाषाहरूको ज्ञानमा अपूर्णीय क्षतिभाषाका कुरा:

<